Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Otmuchowie

Zespół Szkół w Otmuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014 – 01 -20
 • Data publikacji nowej wersji strony 2023-11-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących
 • strona nie ma osadzonego czytnika immersyjnego
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Dolinkiewicz
 • E-mail: zsotmuchow@zsotmuchow.pl/public_html
 • Telefon: 77 4315156

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Otmuchów
 • Adres: Otmuchów, ul. Zamkowa 6
 • E-mail: otmuchow@otmuchow.pl
 • Telefon: 77 4315056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Krakowskiej 36

Dojazd

Do budynku Zespołu Szkół w Otmuchowie można dojechać komunikacją ogólnodostępną, przystanek znajduje się na ul. Krakowskiej  w odległości 50 metrów od szkoły. Przed siedzibą szkoły znajduje się parking  z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.

Opis ogólny budynku Zespołu Szkół Technicznych w Nysie

Dla interesantów udostępnione jest jedno wejście do budynku szkoły. Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo. Na parterze budynku znajduje się Sekretariat szkolny oraz gabinet Dyrekcji Szkoły.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z powodu barier architektonicznych.
Istnieje możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą szkoły w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły.