mLegitymacja

 Procedura wydawania mLegitymacji szkolnej
w Zespole Szkół w Otmuchowie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230, z 2023 r. poz. 1234, 2005) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r. poz. 2653).

 

Informacje ogólne:

 1. mLegitymacja szkolna jest elektroniczną wersją legitymacji szkolnej wydanej
  w wersji papierowej lub w postaci karty w formacie ID-1, co oznacza, że nie ma możliwości wygenerowania jej, jeśli uczeń nie posiada legitymacji papierowej /karty w formacie ID-1.
 2. Dokument elektroniczny mLegitymacja ma taką samą funkcję i moc prawną,
  jak legitymacja wydana w wersji papierowej/karty w formacie ID-1.
 3. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności legitymacji szkolnej w wersji papierowej/karty w formacie ID-1.
 4. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i działa na urządzeniach z Androidem (wersja minimum 6.0) i iOS.
 5. Regulamin usługi mLegitymacji w aplikacji mObywatel – załącznik nr 1.
 6. Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów – załącznik nr 2.

 

Wydawanie mLegitymacji:

 1. mLegitymacja wydawana jest na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia – załącznik nr 3.
 2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Otmuchowie, okazując przy tym legitymację papierową/kartę w formacie ID-1, w celu zweryfikowania okresu jej ważności.
 3. Do wydania mLegitymacji niezbędne jest również aktualne zdjęcie w formacie JPG lub JPEG, waga pliku nie może przekroczyć 5MB. Zdjęcie musi spełniać takie same kryteria, jak zdjęcie do dowodu lub paszportu: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 4. Zdjęcie należy przesłać na adres email Zespołu Szkół w Otmuchowie,  zsotmuchow@zsotmuchow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Wniosek o mLegitymację”, a w treści maila należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia, np. Anna Nowak kl. I LO.
 5. Plik ze zdjęciem powinien w nazwie zawierać imię, nazwisko i klasę ucznia.
 6. mLegitymacja będzie wydana tylko do prawidłowo wypełnionego wniosku i zdjęcia wykonanego zgodnie z wymogami powyżej. Osoby zajmujące się wydawaniem mLegitymacji nie poddają zdjęć obróbce do właściwej wagi czy formatu.
 7. Wnioskodawca otrzyma drogą mailową informację o możliwości odbioru w sekretariacie szkoły wygenerowanego kodu QR i kodu aktywacyjnego, umożliwiających dostęp do usługi.
 8. mLegitymacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania kodów w systemie.

 

Unieważnienie mLegitymacji:

 1. mLegitymacja zostaje unieważniona:
 2. na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzenia, niepoprawnego działania, lub utarty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja – załącznik nr 4.
 3. z urzędu, w przypadku:
 • utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej w wersji papierowej
 • przejścia ucznia do innej szkoły.